CZKEUR

ZTRACENÝ RÁJ

90 

John Milton

Satan nastoupiv cestu, přijde k branám pekelným, kte­ré najde zamknuté. Jeho poznání se s Smrtí a Hříchem. Hřích mu otevře brány. On koná cestu skrz Anarchii Chaosovu až k hranicím přírody, a tu znamená zdaleka spoustu tohoto světa.

Pro milovníky jazyka, umění a Světlonoše.

Kategorie:

Světlonoš se vzepře Bohu a vyhlásí válku, aby získal svobodu pro sebe a ostatní anděly. Po kruté válce je mu odměnou a trestem vlastní království. Máme jako lidé, andělé, démoni vlastní vůli, nebo je vše předurčeno Bohem, osudem, časem? I náš vlastní pád a vzdor. Jaká je cena za svobodu duše a ducha?

 

Napsal John Milton
Přeložil Josef Jungmann
Editor Jaroslava Pachlová, Marie Krajplová, Veronika Dvořáková
Formát: PDF, EPUB, MOBI
Jazyk český
Vydal Binary Code s.r.o., 2020

 

Sandman, John Constantine, William Blake, český jazyk, Terry Pratchett, Zeměplocha, Josef Jungmann, Jeho temné esence, Neil Gaiman, Philip Pullman, Dogma a další autory, tvůrce, díla, jazyky spojuje napříč staletími Ztracený ráj. Ve Ztraceném ráji byl položen základní kámen v nahlížení na Boha, satana, svobodnou vůli a osud.

Už jste někdy četli prapůvod všech těchto děl a českého jazyka?

Binary code vydává Ztracený ráj v druhém upraveném překladu Josefa Jungmanna.

 

Satan se svými Anjely zatracený v pekle vyšed ze mdloby obrátí se k druhu svému Belzebubo­vi, a drží s ním radu o povstání z úpadku. Oba zdvihnou se z ohnivého jezera na sirnou zemi. Satan, jako kníže čertů, budí a volá své pluky. Těch ne­zčíslná množství vznesou se a sšikují do bitvy. Vyčítají se jich vůdcové pode jmeny modl, potom známých v zemi Kanaan a v krajinách pomezních. Kníže mluví k nim, a těší je nadějí vydobytí nebe, připomínaje dávné proroc­tví nebeské, že po jich úpadku měl býti stvořen svět nový s novými obyvateli. Povážení věci té a obrání prostředkův hodných obecné všech zůstaví radě. Čerti svolivše staví Pandemonium, palác Satanův. Stavové pekla sněmují.

zpěv první

ukázka I.

 

Počíná se sněm pekelný. Satan se tíže, máli býti nová vojna předsevzata k vydobytí nebe čili nic? Moloch radí vojnu, Belial a Mamon radí poklid a založení království v pekle. Přijato jest vyne­šení Belzebubovo, aby se napřed vyšetřila pravda dávného proroctví v nebi o novém světě, a o rodině na něm stvoře­né. Pochybnost, koho poslati na zvědy. Satan sám se pod­volí cestě. Zůstáno na tom. Sněm se skončí. Čerti udají se do rozličných zanepráždnění, a v rozličné strany pekla. Satan nastoupiv cestu, přijde k branám pekelným, kte­ré najde zamknuté. Jeho poznání se s Smrtí a Hříchem. Hřích mu otevře brány. On koná cestu skrz Anarchii Chaosovu až k hranicím přírody, a tu znamená zdaleka spoustu tohoto světa.

zpěv druhý

ukázka II.

 

Bůh s svého trůnu vidí Satana letícího k nové­mu světu, a ukazuje ho Synovi. Předpovídá pád člověka svobodného i mohoucího se opříti pokušení ďábelskému, než vyjeví milosrdenství své. Bůh Syn přimlouvá se za člověka. Bůh Otec osvěd­čuje, že člověk, k zadosti učinění spravedlnosti božské, musí umříti s celým potomstvem, lečby spravedlivý někdo hodný zhladil vinu jeho, vezma trest jeho na sebe. Bůh Syn obětuje se na smrt za člověka. Bůh Otec přivolí ku vtělení Synovu, a káže anjelům ctíti v něm Mesiáše. Satan krouže po zásvětových končinách najde limb, zvaný rájem hloupých. Odtud pustiv se v svět novostvořený, potká se s sluncem. Doví se od Uriela, ředitele slunečného, o ces­tě do osady lidské, a obrátiv se k zemi, v brzce dopadne vrchu hory Nifatu.

zpěv třetí

ukázka III.

 

V germanských řečech, mezí kteréž anglická z veliké částky náleží, hřích (the Sin) ženského, a smrt (the death) mužského pohlaví jest, a tudy se podlé ducha jich řeči hřích smrti matkou vtipně představuje. Celá tato, od jiných tuze chválená, od jiných haněná allegorie založena jest na Epist. Jakob. I. 15.

Josef Jungmann, poznámka překladatele

 

Osiris a Isis, Egyptčanům slunce a měsíc; muž a žena, bratr a sestra: Osiris pod obrazem býka strakatého (Apis) ctěn byl: Isis, obraz přírody. Horus, obou jich syn, pro lékařství a věštby slovútný.

Josef Jungmann, poznámka překladatele

 

Pověz nejprvé — nic není na nebi

tajno tebe, ani v hloubi pekelné, —

pověz, proč v tak blahém stavu milosti

roditelé naši, Boha nedbavše,

zlehčili si jeho příkaz jediný,

jsouce jednak páni světa celého?

Kdo je zavedl k odboji tak mrzkému?

Kdož? Had pekelný! Ten závistí a mstou

plana, zklamal matku lidské rodiny.

V dobu tu jej pýcha z nebe vyhnala

se vší rotou pozdvižených anjelů,

jichžto pomocí se nad svá knížata

prahna vznésti, mněl, že s Boha samého,

by se opřel, jest, a zpupné hrdosti

proti stolici a vládě nejvyšší

vojnu, drzí vojnu ztropil na nebi;

marným usilováním! Jej všemocná

ruka Páně svrhla dolů po hlavě

planoucího, s nadpovětrné oblohy,

s stroskotáním přehrozným a znícením,

do bezedné záhuby, by meškal tam

v poutech diamantových, a v horoucím

ohni, jenžto směl se s Bohem potkati.

Devatero časů, jací den a noc

smrtedlnému vyměřují člověku,

s šeredným svým plukem ležel zmožený,

váleje se u propasti ohnivé

nesmrtedlník, bez dechu. Soud jeho jej

k hněvu schoval většímu; teď blahosti

ztráta trápí jej a muky pověčné.

ukázka IV.

 

Josef Jungmann pracuje na překladech, ve skutečnosti adaptacích, Miltonova Ztraceného ráje a Chateaubriandovy Ataly tak, aby nezneuctil vznešenou báseň všedním jazykem, a aby dokázal, že český jazyk je na stejné úrovni, jako tehdy jiné světové jazyky.

Denně použijeme nějaké slovo, kterým češtinu obohatil Josef Jungmann na základě překladů Ataly a Ztraceného ráje.

 

EDICE KOLÉBKA

SLOVO TVOŘÍ ČLOVĚKA

Facebook

Instagram